ساختمان اداری
شریف

ساختمان اداری شریف با معماری خاص

در سال 1396 این زمین به مساحت تقریبی 11111 در خیابان آزادی جهت ساخت ساختما اداری خاکبرداری شد